•   ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου ΟΤ9Α
  •   +30 2810 229405, 6979 145577
Languages

Oδηγίες φυτοπροστασίας για την ελιά 2018

Oδηγίες φυτοπροστασίας για την ελιά 2018

Βλαστικά στάδια ελιάς (̟Ποικιλία Κορωνέϊκη)

Μεσοπρώιµες περιοχές: Ολοκληρώνεται το βλαστικό στάδιο της καρπόδεσης (στάδιο H) και εµφανίζονται µικροί καρποί µεγέθους κόκκου σταριού (στάδιο Ι).
Όψιµες περιοχές: Πτώση πετάλων (στάδιο G) – Έναρξη καρπόδεσης (στάδιο H).Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ ΗΣ: (Prays oleae)

Οδηγίες - Ενηµέρωση

Η πτήση της καρπόβιας γενιάς στις µεσο̟πρώιµες περιοχές ξεκίνησε µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου. Έχουν παρατηρηθεί ωοτοκίεςστους µικρούς καρπούς. Οι νεαρές προνύµφες εισέρχονται στον καρπό από τον κάλυκα και αναπτύσσονται µέσα στον πυρήνα.

Οι προσβεβληµένοι καρποί µαυρίζουν, ξηραίνονται και πέφτουν πριν την συγκοµιδή.
Συστήνεται ψεκασµός µε εγκεκριµένα εντοµοκτόνα κατά των νεαρών προνυµφών πριν μπουν µέσα στον καρπό. Μεγαλύτερη ανάγκη καταπολέµησης έχουν οι ελαιώνες χαµηλής καρ̟ποφορίας.

− Μεσοπρώιµες περιοχές: 20 – 22 Μαΐου.
Με την επέµβαση αυτή επιλέγοντας κατάλληλο σκεύασµα αντιµετω̟πίζετε παράλληλα ρυγχίτη και κηκιδόµυγα των βλαστών που πέρυσι σηµείωσαν σοβαρές προσβολές σε ορισµένες περιοχές.

Για τις όψιµες περιοχές θα δοθούν οδηγίες σε επόμενο δελτίο.
Στις Π.Ε. Χανίων και Λασιθίου τα δεδοµένα των συλλήψεων του εντόµου
λαµβάνονται µε την συνεργασία της ∆ΑΟΚ Χανίων και της Α.Ε.Σ. Ένωση
Μεραµβέλλου Α.Ε.


Ρ Υ Γ Χ Ι Τ Η Σ  (Rhynchites cribripennis)

Μικρό σκαθάρι µεγέθους 0,5 εκ. χρώµατος κεραµιδί µε χαρακτηριστικό ρύγχος που τρέφεται στους νεαρούς καρπούς. Τα τελευταία χρόνια έχει προξενήσει κατά τόπους σηµαντικές προσβολές στην παραγωγή.
Τα ακµαία είτε για να τραφούν είτε για να ωοτοκήσουν σχηµατίζουν µε το ρύγχος τους τρύπες µορφής «κρατήρα» πάνω στην επιφάνεια των καρπών. Οι προνύµφες αναπτύσσονται µέσα στον πυρήνα προξενώντας πρόωρη καρπόπτωση.
−Στους ελαιώνες µεσοπρώιµων περιοχών µετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης συστήνεται συχνός έλεγχος της πυκνότητας πληθυσµού µε τίναγµα κλαδιών πολύ νωρίς το πρωί πανω σε λευκή επιφάνεια.
Όταν καταµετρήσετε περισσότερα α̟πό 3 - 4 ακµαία ανά κλάδο χρειάζεται να γίνει καταπολέµηση όπως και στην περίπτωση που έχετε διαπιστώσει ζηµιά από ρυγχίτη τα δύο τελευταία χρόνια. Συστήνεται συνδυασµένη αντιµετώπιση µε τον πυρηνοτρήτη.
 


Ω Τ Ι Ο Ρ Υ Γ Χ Ο Σ (Otiorrynchus cribricollis)

Οδηγίες:
Μικρό νυχτόβιο σκαθάρι που κρύβεται την ηµέρα µέσα στο χώµα και τη νύχτα ανεβαίνει στα δέντρα από τον κορµό. Προκαλεί χαρακτηριστικά περιφερειακά πριονωτά φαγώµατα στα φύλλα και πτώση των καρπών µαζί µε τον ποδίσκο ή πτώση µέρους του τρυφερού βλαστού.
Σε ελαιώνες µεσοπρώιµων περιοχών µε ιστορικό προσβολών συστήνεται επέµβαση ή συνδυασµένη αντιµετώ̟πιση µε τον πυρηνοτρήτη ψεκάζοντας επιπλέον το λαιµό και τον κορµό των δέντρων.

  Α Κ Α Ρ Ε Α   (Eriophyidae)
Αυτή την περίοδο τα ακάρεα µετακινούνται από τα φύλλα στους μικρούς καρπούς. Συστήνεται αντιµετώπιση κυρίως σε δέντρα νεαρής ηλικίας που παρουσιάζουν προσβολή.

Π Ο Λ Λ Ι Ν Ι Α: (Pollinia pollini) - Α Σ Π Ι ∆ Ι Ω Τ Ο Σ : (Aspidiotus nerii)
- Π Α Ρ Λ Α Τ Ο Ρ Ι Α :(Parlatoria oleae)


Οδηγίες - Χρόνος επέµβασης:
Τα τελευταία χρόνια η πολλίνια εξελίσσεται σε σοβαρό εχθρό της ελιάς. Είναι κοκκοειδές (ψώρα) γκρίζου χρώµατος. Εγκαθίσταται σε σχισµές και σκασίµατα του φλοιού λεπτών κλαδιών που ̟προκαλούνται από φυσικά αίτια, από άλλα έντοµα όπως οι σχισµές ωοτοκίας των τζιτζικιών που παρουσίασαν έξαρση τη χρονιά που πέρασε είτε από χειρισµούς
(κλάδεµα, χτυπήµατα, εργαλεία). Προκαλεί στα δέντρα ακανόνιστη και ασθενική βλάστηση, µειωµένη καρ̟οφορία και νέκρωση των λεπτών κλαδιών. Οι προσβολές επεκτείνονται χρόνο µε το χρόνο και αποδυναµώνουν τα δέντρα, προκαλώντας ξηράνσεις κλαδιών χαµηλά στις ποδιές.
Η αντιµετώπιση των κοκκοειδών επιτυγχάνεται κυρίως µε καλλιεργητικές φροντίδες που σκοπό έχουν τη βελτίωση της ζωτικότητας των δέντρων (αφαίρεση - απόµάκρυνση προσβεβληµένων κλαδιών, διατήρηση καλής θρεπτικής κατάστασης). Η χηµική αντιµετώπιση, όπου κρίνεται απαραίτητη µόνο συµπληρώνει τις καλλιεργητικές φροντίδες.

− Μεσοπρώιµες περιοχές: 20 - 24 Μαΐου.
Με τα παραφινικά λάδια αντιµετω̟πίζετε συνδυασµένα ακάρεα και κοκκοειδή. Λόγω πρόγνωσης υψηλών θερµοκρασιών για τις επόµενες ηµέρες επιλέγετε ηµέρες που να είναι κατάλληλες για χρήση παραφινικών λαδιών (θερινών πολτών).
Όταν χρησιµο̟ποιείτε παραφινικά λάδια δεν πρέπει τα δέντρα να είναι διψασµένα (ποτίζετε
όταν είναι εφικτό 1-2 µέρες πριν τον ψεκασµό) και οι θερµοκρασίες των επόµενων δύο τουλάχιστον ηµερών µετά τον ψεκασµό δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 30οC.

Πηγή: http://www.olivenews.gr/

Παρακαλώ Περιμένετε